การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การสร้าง Blog 
การเพิ่มและแก้ไขหน้าเว็บ
การทำแบบฟอร์ม. ใน  Google Docs โดยใช้บัญชี  Gmail.com
หน่วยการเรียนที่ 1  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์    [ภาพกิจกรรม]
ประเภทของโครงงาน
ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
การเลือกหัวข้อโครงงานการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
วีดีโอเพื่อการเรียนรู้ video-movie-maker
การสร้างงานด้วย windows-movie-maker
ประกวดทำ MV


การสร้างแอนนิเมชั้น
การสร้างแอนิเมชั่นเบื้องต้น
การสร้างซิมโบล
ตัวอย่าง flash-animation.html


การจำลองความคิดเป็นผังงาน
กิจกรรมการจำลองความคิด
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                        

การนำเสนอ ที่น่าสนใจ

การแข่งขัน โต้วาที ญัตติ โลกจริงดีกว่า โลกออนไลน์